Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα μέλη και οι συνεργάτες του Εργαστηρίου συμμετείχαν σε σειρά εθνικών ερευνητικών έργων σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:

 • PH-ELIM (Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro)
  Χρονική Περίοδος Προγράμματος: 15/10/2016-14/10/2019

 • RN4CAST (Registered Nurse Forecasting)
  Χρονική Περίοδος Προγράμματος: 2009-2011
  Οι οργανισμοί που συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα RN4CAST συγκέντρωσαν στοιχεία απο το νοσηλευτικό προσωπικό ζητώντας διάφορα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος της νοσηλευτικής. Τα στοιχεία αυτά διερευνήθηκαν απο την άποψη των αποστελεσμάτων στον τομέα της υγείας και της ικανοποίησης των ασθενών. Στόχος αυτού του ερυνητικού προγράμματος ήταν να εξετάσει το προφίλ της νοσηλευτικής καθώς και το πως σχετίζεται η νοσηλευτική σαν εππάγελμα με την υγεία.
   
 • EUNetPAS (European Union Network for Patient Safety)
  Χρονική Περίοδος Προγράμματος: 2008-2010
  Το ερευνητικό πρόγραμμα EUNetPAS αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ενεργού δικτύου και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, με κεντρικό στόχο την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών. Συγκεκριμένα,το  EUNetPaS επιδιώκει να προωθήσει μια κουλτούρα της ασφάλειας των ασθενών, την εκπαίδευση δομής και της κατάρτισης στην ασφάλεια των ασθενών, προτίνοντας  ευρωπαϊκα προγράμματα σπουδών για την Ασφάλεια των Ασθενών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ως μέρος της συνεχούς εκπαίδευσης, την εφαρμογή υποβολής εκθέσεων και μάθησης και, τέλος, πιλοτική εφαρμογή στην ασφάλεια των φαρμάκων.
   
 • MEDSKILLS (A European Standard for evidence based Medical Skills)
  Χρονική Περίοδος Προγράμματος: 2005-2007
  Κατά την διάρκεια των τριών ετών που διήρκησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύχθηκε μια βάση δεδομένων με στοιχεία τα οποία είναι βασισμένα στις κλινικές διαδικασίες, με στόχο να προσφερθεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα  για την τυποποίηση των κλινικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη.
   
 • EIPEN (European Interprofessional Education Network in health and social care)
  Χρονική Περίοδος Προγράμματος: 2005-2007
  Ο κύριος στόχος του έργου EIPEN ήταν να αναπτυχθεί ένα δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μοιραστούν στοιχεία με βάση την εκπαίδευση και τις πρακτικές κατάρτισης για τη διεπαγγελματική συνεργασία, καθώς και τις μεθόδους και υλικά για τις βελτιώσεις των συνεργατικών πρακτικών στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής εργασίας.

   
 • FRR (Friendly Rest Room)
  Χρονική Περίοδος Προγράμματος: 2002-2005
  Το FRR είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην βελτίωση των εγκαταστάσεων που αφορούν ηλικιωμένους αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες.  Επίσης, προϋποθέτει έρευνα για να καθοριστούν παράμετροι για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Πολλά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το FRR αφορούν την κάλυψη αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και δυσλειτουργίες γενικότερα.
   
 • WiseCare (Work flow Information Systems for European nursing CARE)
  Εστιάζει στη χρήση της Τηλεματικής τεχνολογίας για την κλινική διαχείριση των πόρων στο τομέα της ογκολογίας στα νοσοκομεία. 
   
 • Nightingale
  Χρονική Περίοδος Προγράμματος: 1996-1999
  Το έργο αυτό είναι απαραίτητο για την εκπαίδευτική κατάρτιση των νοσηλευτών στην χρήση και την εφαρμογή των συστημάτων πληροφοριών της υγείας. 
  Το σχέδιο είναι το πρόγραμμα να συμβάλει προς την κατεύθυνση της χρήσης της Τηλεματικής σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μέσα απο την εκπάιδευση των Νοσηλευτών.
   
 • Erasmus MSc Course in Health Informatics
  Χρονική Περίοδος Προγράμματος: 1990-1998
  Συμμετοχή 20 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών
    
 • TELENURSE
  Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αρχείων των ασθενών. Ο στόχος είναι η προώθηση της συναίνεσης στην Ευρώπη σχετικά με την χρήση του ICNP ως κοινή γλώσσα των νοσοκόμων
   
 • TELENURSING
   
 • TELENURSE-ID
   
 • EURODIABETA
   
 • GENERAL  ARCHITECTURE FOR MEDICAL EXPERT SYSTEMS

 • PRECISE